لذت آشپزی آسان

قدیمها تو هر خونه یک آشپزخونه بود و یک زن کدبانو که سعی می کرد اوج هنرش را به رخ همسر بکشاند! اول زندگی همه چیز بر پایه هنر بانوی خانه بود و بعد از مدتی همه چیز دستخوش تکرار می شدو داستان هنرنمایی آن زن هم دستخوش روزمرگی ها شده و از یاد اکثر […]